Siirry sisältöön
Kaksi pientä poikaa kiipeävät puuhun.

Mielenterveyden osatekijöitä

  • yksilölliset ja perinnölliset tekijät – vaikuttavat temperamenttiin ja valmiuksiin, reagoimistapohin, itsetuntoon ja vuorovaikutustapohin,
  • sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus – vaikuttavat yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, kuulluksi tulemiseen ja mahdollisuuksiin vaikuttaa,
  • yhteiskunnan rakenteelliset tekijät – vaikuttavat ihmisoikeuksiin, koulutukseen, työhön ja toimeentuloon, osallistumismahdollisuuksiin, asumiseen ja elinympäristön turvallisuuteen sekä palvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen,
  • kulttuuriset arvot ja uskomukset – muokkaavat käsityksiä siitä, mikä on arvokasta, tavoiteltavaa ja normaalina pidettyä ja luovat perustan asenteille.

Yhteiskunnallinen mielenterveys

Mielenterveys ei siten riipu pelkästään yksilöstä itsestään, vaan kasvuympäristöllä ja yhteiskunnallisilla tekijöillä on niihin paljon vaikutusta. Yhteiskunnan oikeudenmukaisuus, vaikuttamismahdollisuudet ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen tukevat mielenterveyttä.

Kansalaisten mielenterveyttä vahvistavia toimenpiteitä yhteiskunnassa ovat muun muassa:

  • koulutuksen ja riittävän toimeentulon turvaaminen,
  • terveellisten elinolojen turvaaminen sekä haitallisille aineille (tupakka, alkoholi, työ- ja ympäristöaltisteet) altistumisen vähentäminen,
  • haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistaminen ja tarpeenmukaisesta tuesta huolehtiminen,
  • yhteiskunnan eriarvoisuuden vähentäminen esimerkiksi huolehtimalla palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta ja laadusta,
  • ympäristön ja luonnon merkityksen huomioiminen yhteiskuntasuunnittelussa.

Jokaisen hyvinvointia voidaan edistää lisäämällä yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tämän lisäksi on tärkeää huolehtia mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisystä ja  hyvästä, viiveettömästä hoitamisesta.

Mielenterveyden mallit

Yksi tapa ajatella mielenterveyttä on kahden ulottuvuuden malli. Siinä mielenterveys nähdään erilaisena ja erillisenä käsitteenä mielen sairaudesta.

Kun mielen terveys ja mielen sairaus erotetaan käsitteellisesti toisistaan, nähdään, että mielenterveys on luonteeltaan elämäntaidollinen  ja yhteiskunnallinen käsite, ei lääketieteellinen.

Mielenterveyttä voidaan kuvata kahden ulottuvuuden avulla. KUVA: MIELI ry